Dołącz do czytelników
Brak wyników

Marketing

25 marca 2020

Komunikacja wizualna w mediach cyfrowych

14

Z artykułu dowiesz się m.in.:

- Czym jest i jakie znaczenie ma komunikacja wizualna

- Jakie są zasady budowania cyfrowej komunikacji wizualnej

- Czym jest zjawisko unbundling

 

            W obecnych czasach kultury obrazkowej docenia się znaczenie komunikacji wizualne. Liczne badania wykazują, że informacja jest o wiele lepiej zauważana i zapamiętywana gdy towarzyszy jej fotografia czy ilustracja. Jednak ogromna ilośc bodźców wzrokowych oddziałująca na konsumenta powoduje, że nie jest łatwo przebić się ze swoim przekazem. Stworzenie efektywnego komunikatu wymaga odpowiednich umiejętności projektowych, wiedzy na temat przetwarzania informacji oraz wrażliwości zmysłowej odbiorcy.

            Komunikacja polega na wymianie informacji, jest procesem porozumiewania się zarówno jednostek jak i grup. Taki sposób komunikacji, który do przekazu wykorzystuje obraz to komunikacja wizualna. Posługuje się ona charakterystycznymi narzędziami. Co ważne proces komunikowania podlega stałej ewolucji dzięki czemu może dostosować się do nowych warunków. Na istotną zmianę w sposobie komunikacji wpłynęła rewolucja technologiczna. Powstały nowe kanały wymiany informacji m.im. komunikatory czy media społecznościowe. Dzięki specyficznemu charakterowi nowych mediów komunikacja wizualna jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu.

Narzędzia komunikacji wizualnej:

  • fotografia
  • ilustracja
  • infografika
  • typografia
  • film i animacja
  • grafika

Jak projektować komunikację wizualną

                W procesie komunikacji bierze udział wiele różnych aktywności ludzkiego umysłu. Sposób i jakość uczestniczenia jest zależny od wrażliwości zmysłowej nadawcy i odbiorcy informacji oraz ich kompetencji wizualnych. Aby komunikacja była skuteczna kompetencje nadawcy i odbiorcy muszą znajdować się na zbliżonym poziomie, powinni posługiwać się podobnym zestawem skojarzeń. Dlatego tak ważne jest dostosowanie projektu do możliwości interpretacyjnych odbiorcy. W przeciwnym wypadku komunikacja będzie nieskuteczna.

                Aby zaprojektować skuteczną komunikację wizualną trzeba mieć świadomość, że projekt nie jest celem samym w sobie, a jedynie środkiem, który ma wspomóc przekaz. Dlatego na każdym  etapie, od koncepcji przez projekt aż po wybór i wdrożenie, należy mieć na uwadze cel jaki chcemy osiągnąć. Nie należy kierować się własnymi upodobaniami estetycznymi ale tym jak dany projekt zostanie zinterpretowany przez odbiorcę i czy komunikat zostanie zrozumiany zgodnie z intencją nadawcy.

                Na sposób odczytywania i interpretacji komunikatu wpływa przede wszystkim ustalenie wzajemnych relacji między elementami składowymi projektu (ramka 2). Informacja, którą chcemy przekazać uzyskuje wtedy pewną strukturyzację. Dobrze rozplanowany projekt z odpowiednio rozmieszczonymi elementami jest czytelny i łatwy w odbiorze dla swojej grupy docelowej. Z kolei błędy w rozplanowaniu projektu powodują, że jest niejasny a tym samym cel komunikacji nie będzie osiągnięty.

Elementy składowe komunikacji wizualnej:

  • obraz
  • tekst

Komunikacja wizualna w mediach cyfrowych

                Początkowo przy projektowaniu komunikacji dla mediów cyfrowych korzystano ze wcześniejszych doświadczeń m.in. tego co już wiemy na temat projektowania dla mediów tradycyjnych, w szczególności drukowanych. Jednak charakter mediów elektronicznych jest zupełnie odmienny i wymaga innego podejścia projektowego.

                Upowszechnienie się Internetu zmieniło sposób doświadczania mediów. Przede wszystkim dlatego, że przewijanie tekstu na ekranie monitora i klikanie w jego interaktywne elementy ma wpływ na wiele bodźców zmysłowych, ale są to inne bodźce niż te uruchamiane podczas korzystaniu z mediów tradycyjnych np. prasy drukowanej. Ponadto powszechne korzystanie z nowych technologii doprowadziło do rozwinięcia umiejętności wzrokowo-przestrzennych oraz do wykształcenia się nowego procesu myślowego. Charakteryzuje się on przyswajaniem i przekazywaniem krótkich partii informacji oraz problemami z koncentracją przez dłuższy czas na jednej czynności. Dzieje się tak dlatego, że aktywności mózgu podczas korzystania z Internetu jest bardzo wysoka, tym samym czynności wymagające koncentracji zaczynają sprawiać trudność. Uwaga podczas korzystania z Internetu ulega rozproszeniu przez oddziaływanie dużej ilości bodźców i informacji, które docierają do odbiorcy w tym samym czasie. Podczas korzystania z Internetu uaktywniają się wszystkie obszary mózgu związane z językiem, pamięcią, przetwarzaniem bodźców wizualnych, podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów. Przy tak dużym obciążeniu komunikaty są do świadomości odbiorcy szybko wprowadzane jak i wyprowadzane. Wszystkie wyżej opisane czynniki powodują, że  w nowych mediach dominują zwięzłe, krótkie informacje oraz symultaniczny sposób narracji. Przekaz jaki dociera do odbiorcy jest rozproszony, stanowi mieszaninę informacji.

                Wiedza z zakresu funkcjonowania komunikacji wizualnej w mediach cyfrowych ma praktyczne zastosowanie np. w digital marketingu, który w swoich działaniach wykorzystuje nowe technologie m.in. poprzez prowadzenie strony internetowej czy wysyłkę newsletterów. Przykładem może być wykorzystanie banerów reklamowych podczas prowadzenia kampanii promocyjnej w Internecie. Odbiorca widzi je peryferyjnie, nie koncentrując na nich uwagi czynnej. Warto zauważyć, że informacje widziane peryferyjnie trafiają do pamięci ukrytej. Jednak mimo to reklama w Internecie ma się dobrze i jest skuteczna. Dzieje się tak dlatego, że pamięć ukryta jest pojemniejsza i trwalsza od pamięci jawnej.

Ciekawostka

Sposób przyswajania treści w mediach cyfrowych doprowadził do zjawiska unbundling. Polega ono na podziale całości treści na mniejsze fragmenty. Z tej strategii korzysta już wiele firm np.:

Amazon - udostępnia fragmenty książek

iTunes – umożliwia zakup pojedynczej piosenki

Podsumowanie

                Rewolucja technologiczna wpłynęła na wiele aspektów życia ludzi. Głównym źródłem informacji dla konsumentów stał się Internet, a upowszechnienie nowych technologii sprawiło, że systematycznie zwiększa się ilość osób dokonujących zakupów przez Internet. Stąd rosnące znaczenie digital marketing oraz komunikacji wizualnej. Choć początkowo przy projektowaniu komunikacji dla mediów cyfrowych korzystano ze wcześniejszych doświadczeń szybko okazało się, że media cyfrowe wymagają odmiennego podejścia do projektowania. Nowe technologie stale się rozwijają, a badania nad ich użytkownikami dostarczają nam czasami zaskakujących informacji. Dlatego podejście do komunikacji wizualnej powinno ewoluować i dostosowywać się do nowych warunków. Warto o tym pamiętać przed rozpoczęciem procesu projektowego.

Case Study

                Wiele czasopism i magazynów zmieniło swoje layouty tak, aby jak najlepiej oddać doświadczenia, które oddziałują na czytelnika w Internecie. Wsród wielu stosowanych zabiegów wizualnych można wymienić skrócenie treści artykułów, ponieważ dziś czytelnicy nie skupiają się na zbyt długiej treści. Wyodrębnienie streszczeń np. w ramkach. Często można spotkać notatki i opisy podane w atrakcyjnej formie graficznej. Wszystko po co, aby treść była jak najbardziej przejrzysta dopasowana do oczekiwań oraz kompetencji wizualnych czytelnika. Przykładem może być magazyn „Nowa Sprzedaż”, który dostosował swój layout do zmian, jakie zaszły w sposobie odbierania treści i komunikacji wizualnej przez czytelnika.

Przypisy